Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Prof. Dr. Mustafa Koçer

Prof. Dr. Mustafa Koçer

Bölüm Başkanı

0352 207 66 66 - 36004

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, örgün öğretimde 2008-2009 akademik yılında, ikinci öğretimde ise 2010-2011 akademik yılında öğrenci almaya başlamıştır. Bölüm örgün eğitimde 2012, ikinci öğretimde ise 2014 yıllarında ilk mezunlarını vermiştir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, iletişim sektörünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi ve donanımla beslenmiş, sosyal duyarlılığı yüksek, etik ilkeleri içselleştirmiş, teknolojiyi takip eden, sosyokültürel gelişmeleri analiz edebilen, ekip çalışmasına uyumlu, girişimci bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda bölümümüzdeki öğrencilerimize 4 yıllık eğitim-öğretim hayatı süresince davranış bilimleri, temel sanat eğitimi, siyaset, ekonomi, hukuk vb. genel bir sosyal bilim formasyonu kazandırmaya yönelik derslerin yanı sıra; halkla ilişkiler kampanyaları, tanıtım yöntemleri ve teknikleri, reklamcılık, reklam metin yazarlığı, reklam fotoğrafçılığı, sosyal sorumluluk, sponsorluk, kriz yönetimi, toplam kalite yönetimi, halkla ilişkilerde yönetim stratejileri, iletişim kuramları, iletişim hukuku, iletişim etiği, masaüstü yayıncılık, web tasarımı, grafik tasarımı vb. halkla ilişkiler mesleği ve iletişim alanı ile ilgili teorik ve uygulamaya yönelik dersler verilmektedir. Öğrencilerimiz bu derslerden elde ettikleri edinimleri, bölümümüz bünyesinde faaliyet yürüten Halkla İlişkiler Atölyesi (Dükkan) ve Reklam Atölyesi’nde (Evreka) uygulamalı sergileyebilme imkanına sahiptir.

Kariyer Olanakları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunları, şirketlerin kurumsal iletişim ve ilgili alanlarındaki departmanlarında uzman, danışman, yönetici asistanı, müşteri temsilcisi, satış uzmanı vb. unvanlarla çalışabilmektedirler. Bunun yanı sıra kamu sektöründe, sivil toplum kuruluşlarında, siyasi organizasyonlarda ve dışarıdan kurumlara hizmet veren ajanslarda basın danışmanı,  kurumsal iletişim danışmanı ve uzmanı olarak çalışabilmektedirler.

Anabilim Dalları

  • Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı
  • Reklamcılık ve Tanıtım Ana Bilim Dalı
  • Kişilerarası İletişim Ana Bilim Dalı
  • Araştırma Yöntemleri Ana Bilim Dalı

Bilgi
PÇ1. Halkla ilişkiler ve tanıtım alanına temel oluşturan kavram ve kuramlar hakkında bilgiye sahiptir.
PÇ2. Halkla ilişkilerin araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerindeki yöntem ve işleyişleri bilir.
PÇ3. Halkla ilişkilerin stratejik yönetimin bir fonksiyonu olduğunu bilir.
PÇ4. Halkla ilişkiler tarihi içerisinde değişen paradigmaları gerekçeleriyle bilir.
PÇ5. Halkla ilişkiler uygulama alanlarının ilişki kurma ve geliştirmedeki işlev ve niteliklerini bilir.
PÇ6. Kurum içi halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğe katkı sağladığı alanları bilir.
PÇ7. Kurum ve kuruluşların geleneksel medya ve yeni medya ile ilişkilerinde uygulanacak ilke ve kurallarla birlikte medya planlamasını bilir.
PÇ8. Bütünleşik pazarlama iletişimi çerçevesinde halkla ilişkiler ve tanıtımın üstlendiği rolü ve önemi bilir.
PÇ9. Kurumsal kimlik, kurumsal davranış, kurumsal dizayn, kurumsal iletişim ile kurumsal imaj etkileşimini bilir.
PÇ10.Etkinlik yönetimi kapsamında sponsorluk faaliyetlerinin, sosyal sorumluluk kampanyalarının planlama ve icra adımlarını bilir.
PÇ11. Kurum ve kuruluşların algı, itibar yönetimi ile çevrede elde edinebileceği imaj ve çeşitleri hakkında bilgi sahibidir.
PÇ12. Reklam, tanıtım yöntem ve tekniklerini bilir.
PÇ13. Kriz öncesinde, anında ve sonrasında kurum ve kuruluşların takip etmesi gereken hareket tarzlarına dair bilgi sahibidir.
PÇ14. Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası kalite yönetim süreçlerini ve etik ilkeleri bilir.
PÇ15. Türkiye’nin tarihini, sosyo kültürel yapısını, fikri temellerini bilir.

Beceri
PÇ16. Kurum ve kuruluşların çevreyle sağlam bağlar kurmak gayesiyle yapılan kurum içi ve kurum dışı çalışmalar için gerekli insan, zaman, mekân kaynaklarını planlama, örgütleme, koordine etme ve kontrol etme becerisine sahiptir.
PÇ17. Halkla İlişkiler ve tanıtım alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplama ve paylaşma becerisine sahiptir.
PÇ18. İletişim kurma, devam ettirme ve yönlendirme becerisine sahiptir.
PÇ19. Etkili sunumlar tasarlama ve bunların uygulanmasında kullanılacak programları, dijital araçları kullanma becerisine sahiptir.
PÇ20. Halkla ilişkiler ve tanıtım alanında gerekli olan raporlamaları yapma becerisine sahiptir.
PÇ21. En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.

Yetkinlik
PÇ22. Halkla İlişkiler ve tanıtım alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri alanıyla ilişkilendirmede ve uygulamalarında kullanır.
PÇ23. Politik, ekonomik, sosyal ve kültürel çevrelerdeki gelişmeleri ve eğilimleri gözlemleyerek halkla ilişkiler stratejileri geliştirme, kampanya tasarlama ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
PÇ24.İkna edici mesaj üretme ve uygun iletişim ortam ve araçları seçme, konusunda yetkinliğine sahiptir.
PÇ25. Stratejik ve analitik düşünme, girişimci yaklaşımlar geliştirme ve kolektif çalışma yetkinliğine sahiptir.
PÇ26. İş sağlığı ve güvenliği konusunda alanıyla ilgili bilgiyi kendi alanında uygular

Alanıyla ilgili çalışmalarda kullanılacak akademik, kültürel sanatsal ve teknik bilgileri doğru kullanabilme becerisini kazanmış; politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik çevrelerdeki gelişmeleri takip ederek problemleri, fırsatları saptayıp üzerlerinde yorumlar yaparak doğru stratejiler geliştirebilen; alanının mesleki etik kurallarını içselleştirmiş, sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek, ekip çalışmasına uyumlu, teknolojiyi takip eden ve girişimci ruha sahip bireyler yetiştirmek.

Yetkin akademik personelleri ve değişen gereksinimleri karşılayabilen fiziki ve teknolojik altyapısıyla sahada en başta tercih edilen mezunlar vermek, özgünlüğü ve etkinliği yüksek akademik çalışmalarla alan yazında dikkatle takip edilmek ve paydaşlarla birlikte topluma fayda sağlayan projeler sunarak sosyal çevreye katma değer kazandırmak.

Başkan
Prof. Dr. Mustafa KOÇER

Üyeler
Doç. Dr. Oğuz GÖKSU / Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı  – Akademisyen/Danışman
Ali İhsan YOĞURT / Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi  – Proje Uzmanı
Hasan KÖSE / Adlive Reklam Ajansı  – Ajans Genel Müdürü
Mustafa GÜRBÜZ / Kay TV – İdari Md.
Yavuz Selim TAŞCIOĞLU / THY –  Kurumsal İletişim Başkanlığı Reklam Koordinatörü
Yunus TÜRK / ERÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü  – Yüksek Lisans Öğrencisi
Dr. Öğr. Üyesi Murat BAŞARIR / ERÜ İletişim Fakültesi  – Hit. Böl. Bşk. Yrd.
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CINGI / ERÜ İletişim Fakültesi – Hit. Böl. Bşk. Yrd.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CINGI (Başkan)

Üyeler
Dr. Öğr. Üyesi Kürşad GÖLGELİ
Dr. Öğr. Üyesi İsmailcan DOĞAN
Arş. Gör. Tarık KODAL

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Programı

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı bünyesinde yüksek lisans (tezli ve tezsiz) ve doktora eğitimi verilmektedir. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı yüksek lisans programı 2006-2007 eğitim-öğretim yılında, doktora programı ise 2009-2010 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne başlamıştır.

Lisansüstü eğitimin temel amacı, öğrencilere iletişim biliminin yanı sıra, iletişim alanı ile ilgili farklı disiplinlere dayanan geniş bir perspektif kazandırmak; öğrencilerin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Programın temel amacına uygun olarak, öğrencilerin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını ve iletişim bilimiyle ilgili sağlam bir akademik alt yapıya sahip olmasını sağlamaya yönelik bir eğitim-öğretim programı uygulanmaktadır.