Gazetecilik

Prof. Dr. Hakan Aydın

Prof. Dr. Hakan Aydın

Bölüm Başkanı

0352 207 66 66 - 36000

Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi’nin ilk kurulan bölümlerinden biri olan Gazetecilik Bölümü, örgün öğretimde eğitim ve öğretim faaliyetine 2003-2004 yılında başlamıştır. İkinci öğretim programına ise 2004-2005 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmıştır.

Gazetecilik Bölümü’nün temel amacı, iletişim sektöründe çalışmak üzere teorik ve pratik açıdan tam donanımlı, etik ilkelere bağlı, sosyal sorumluluk sahibi, nitelikli bireyler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda Gazetecilik Bölümü eğitim programında:

(1) Genel bir sosyal bilim formasyonu kazandırmaya yönelik dersler;
(2) Temel habercilik dersleri ve
(3) Gazetecilik alanına ilişkin teorik ve uygulamalı diğer dersler yer almaktadır.

İletişim sektörünün ve daha genel anlamda toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanların yetiştirilmesini sağlamak amacıyla kitle iletişim alanındaki gelişmeleri yakından izleyerek eğitim müfredatını güncel tutan Gazetecilik Bölümü, öğrencilerinin teorik ve pratik bilgileri edinmelerini sağlamanın yanı sıra aynı zamanda bireylerin topluma karşı sorumluluklarını da hatırlatıcı bir eğitim perspektifine sahiptir. Bölüm bu perspektiften hareketle, mesleki bilgi ve deneyimin yanı sıra teknolojik yeterlilik, üretken, yenilikçi, çalışma disiplini ve eleştirel düşünce gibi niteliklere sahip olan bireyler yetiştirmek amacıyla kendini hem kadro hem de teknik altyapı bağlamında sürekli güncellenmektedir.

Gazetecilik Bölümü’nde öğrencilerin mesleki yeterliliklerini eğitim sürecinde güçlendirebilmek adına Gazete ERÜ, Tasarım Ofisi ve Fotoğrafçılık Atölyesi gibi uygulama birimleri kurulmuştur. Öğrenciler bu uygulama birimlerinde bir gazetenin yayınlanma sürecindeki tüm aşamaları tecrübe edebilmekte ve buralarda edindikleri pratik bilgiler sayesinde mezun olduktan sonra sektörde önemli başarı şansı edinmektedirler.

Kariyer Olanakları

Gazetecilik Bölümü’nden mezun olan öğrencilerimiz; yazılı, görsel ve işitsel medya kuruluşlarında, ajanslarda, resmi kurumların basın ve halkla ilişkiler birimlerinde, yeni medya ortamlarının sağladığı iş alanlarında ve iletişim sektöründe yer alan birçok kurumda kariyerlerini inşa etme imkânına sahiptirler. Ayrıca öğrenciler yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.

Anabilim Dalları

  • Genel Gazetecilik
  • Bilgisayar Teknikleri ve İletişim (BİLİŞİM)
  • Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği
  • Basın Yayın Tekniği

Bilgi
PÇ1.Gazete üretim veyayım süreçlerini bilir.
PÇ2.Haber, fotoğraf, tasarım gibi gazete üretim sürecinin temel çalışma alanlarını bilir.
PÇ3.Gazetecilik ile ilgili temel kavramları ve ilkeleri bilir.
PÇ4.Gazetecilik yazı türleri hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ5.Haber toplama ve yazmayı bilir.
PÇ6.Gazeteciliğin tarihsel ve teknolojik gelişimini bilir.
PÇ7.Haber kaynaklarını, sınıflandırılmasını ve türlerini bilir.
PÇ8.Gazeteciliğin yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir.
PÇ9.Habercilik, reklamcılık, grafik tasarım, web yayıncılığı alanlarında temel düzeyde bilgi sahibidir.

Beceri
PÇ10.Gazete üretim sürecinin öncesi, hazırlık ve yayım sonrası aşamalarındaki işleri planlar ve uygular.
PÇ11.Haber kaynaklarına ulaşabilme ve ürettiği haberleri doğrulama becerisine sahiptir.
PÇ12.Gazeteyayımlama sürecinde gerekli teknolojileri kullanır.
PÇ13.Gazetecilikle ilgili mesleki sorunları tanıma ve açıklama becerisine
sahiptir.
PÇ14.Gazete yayım sürecini yönetme ve organize etme becerisine sahiptir.
PÇ15.Özdenetim ve editoryal kontrol becerisine sahiptir.

Yetkinlik
PÇ16.Gazete yayım, hazırlık ve üretim sürecinde ekip çalışmasına uyum sağlama ve bu süreçte zaman sınırlılığı içerisinde üretim yapmayayetkindir.
PÇ17.Yeni iletişim teknolojilerinin kültür, sanat, bilim, ekonomi, siyaset, eğitim ve toplum üzerindeki etkilerini yerel, ulusal ve küresel açılardan değerlendirir.
PÇ18.Geleneksel ve yeni medyada mesleğiyle ilgili yenilikleri takip eder, yaşanan sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
PÇ19.Görsel-işitsel medya içeriklerini eleştirel bakış açısıyla teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir.
PÇ20.Görsel-işitsel medya içeriklerinin toplumsal, ekonomik ve kültürel etkilerini değerlendirir.
PÇ21.Medya okuryazarlığı ilkelerine bağlı olarak, yazılı, görsel ve işitsel ortamlardaki iletilere ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneğine sahiptir.
PÇ22.İş sağlığı ve güvenliği konusunda alanıyla ilgili bilgiyi kendi alanında uygular.
PÇ23.En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.

(1) Alana ilişkin teorik ve pratik gereklilikleri sağlamış; bu çerçevede iletişim alanının teknik/profesyonel niteliklerini haiz, iletişimin işleyişinin yarattığı durumu anlamaya yönelik sorgulama ve araştırma yeteneği gelişmiş, etik ilkelere ve temel gazetecilik değerlerine bağlı, sosyal sorumluluk sahibi; yenilikçi, çağdaş ve teknolojik gelişmelere açık, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal gelişme ve demokratikleşme sürecinde üstlendiği rolleri etkin bir şekilde yerine getirebilecek, iletişimsel becerileri güçlü bireyler yetiştirmek;

(2) İletişim alanına ilişkin kuramsal ve uygulama birikimine özgün katkılar sunarak, alana ilişkin toplumsal gereksinime karşılık üretme kapasitesini güçlendirmek

Profesyonel akademik kadrosu ve erişilebilir ve güncel gereksinimlere göre tasarlanmış eğitim ve teknolojik alt yapısıyla nitelikli mezunlar vererek iletişim sektörüne, özgün bilimsel çalışmalar yoluyla akademik birikime ve ulusal ve uluslararası işbirliklerini içeren proje çalışmalarıyla topluma, geniş ve bütünsel bir perspektifle katkı sunmaktır.

Başkan
Prof. Dr. Hakan AYDIN

Üyeler
Doç. Dr. Ebru DAVULCU
Doç. Dr. Faruk TEMEL
Metin KÖSEDAĞ (Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı)
Orhan CANBULATEL (Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Bölge Müdürü)
Hilal Sönmez (Mezun/Dünya Gazetesi)
Barış KANMAZ (Öğrenci)

Doç. Dr. Mehmet Sena KÖSEDAĞ (Başkan)

Üyeler
Dr. Öğr. Üyesi Metin EKEN
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TEMEL
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Elif YAVALAR

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora derecelerinin verildiği Gazetecilik Anabilim Dalı’nda, tezli yüksek lisans programı 2004 yılında, doktora programı 2007 yılında açılmıştır.

Gazetecilik Anabilim Dalı’nda medya, iletişim, toplum ilişkisi ve gazetecilik alanlarında tartışmalar yürütülmekte ve özgün akademik çalışmalar yapılmaktadır. Tamamlanan tezler ile tarihi/güncel konu ve sorunlara değinilerek literatüre de önemli katkılar sağlanmaktadır.